Privacybeleid

Algemeen

PP in taal respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan PP in taal wordt verstrekt of die PP in taal anderszins verkrijgt vertrouwelijk wordt behandeld.
Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG (AVG/GDPR (EU) 2016/679) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens PP in taal verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

PP in taal verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening kan PP in taal een derde partij inschakelen. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie uitingen van PP in taal.

Doel verwerking persoonsgegevens

PP in taal verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • uitbrengen van offertes
 • verlenen van diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst
 • innen van declaraties
 • voldoen aan juridische en wettelijke verplichtingen

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

PP in taal verwerkt de navolgende soorten of categorieën persoonsgegevens:

 • persoonsgegevens welke geregistreerd zijn in openbare registers of andere openbare bronnen

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt PP in taal omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, of door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

PP in taal verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • wettelijke verplichting
 • uitvoering van een overeenkomst
 • verkregen toestemming van betrokkene(n)
 • gerechtvaardigd belang

Verwerkte persoonsgegevens kunnen uitsluitend worden opgevraagd of worden verkregen of verstrekt per email.

Delen van persoonsgegevens met derden

PP in taal deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening, met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van PP in taal, zoals een IT-leverancier.

Daarnaast kan PP in taal persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van PP in taal uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door PP in taal ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Beveiliging persoonsgegevens

PP in taal hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval PP in taal gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal PP in taal in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

PP in taal bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. Als de gegevensverwerking niet plaatsvindt op basis van een wettelijke verplichting of een overeenkomst, bijvoorbeeld het geval als betrokkene op eigen initiatief een contact- of aanmeldformulier invult, een e-mail of een melding stuurt dan wel PP in taal telefonisch benadert met een eenmalige vraag om informatie of iets dergelijks, zullen deze gegevens uiterlijk vijf jaar worden bewaard.

Privacyrechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons. Betrokkene heeft ten aanzien van zijn persoonsgegevens in beginsel:

 • recht op informatie (ontvangst privacyverklaring)
 • recht op inzage (met uitzondering van persoonlijke aantekeningen van verwerkingsverantwoordelijke)
 • recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming (alleen van feitelijke gegevens)
 • recht van verzet
 • recht op data-portabiliteit
 • recht op vergetelheid
 • recht op beperking van de verwerking
 • recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij PP in taal aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan een geheimhoudingsplicht en aan wettelijke bewaartermijnen.

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van een verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. PP in taal neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:
P.P. Verroen: ppverroen@ppintaal.nl

Gebruik social media

Op de website(s) van PP in taal kunnen knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen zijn om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter of Linkedin.
PP in taal houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacystatement van die derden door te lezen.

PP in taal kan gebruiksgegevens bijhouden van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door PP in taal verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van PP in taal te vergroten, kan gebruik gemaakt worden van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van PP in taal op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.

De website van PP in taal kan gebruik maken van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van PP in taal geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. PP in taal heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Op de website(s) kan PP in taal een blog of forum aanbieden dat vrij toegankelijk is. Alle informatie die hierop wordt geplaatst, kan door eenieder, dus een willekeurige derde partij, worden gelezen, verzameld en gebruikt. Een verzoek om persoonsgegevens te verwijderen uit een blog of forum kan worden ingediend via de contactgegevens onder ‘Privacyrechten van betrokkenen’. PP in taal is in sommige gevallen niet in staat om persoonsgegevens uit een blog of forum te verwijderen. In een reactie op uw voornoemde verzoek geeft PP in taal dan aan dat het niet gelukt is en ook om welke reden. In het geval u als betrokkene persoonsgegevens post via een applicatie van een derde partij (via social media), dan is die derde partij of de beheerder van de applicatie het aanspreekpunt bij dergelijke verzoeken om verwijdering of andersoortige privacy vragen.

Aanpassing privacystatement

PP in taal heeft het recht de inhoud van dit privacystatement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacystatement worden op de website van PP in taal gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).

Vragen & Contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacystatement kunt u contact opnemen met P.P. Verroen: ppverroen@ppintaal.nl

Dit privacystatement is op 30 mei 2018 vastgesteld.