H o m e Zoek Vraag

 

                                                               

H o m e

 

actueel
onze presentatie op het

 
MBT-congres

download
onze
brochure

 

sinds 1984
tot 2024

 

 

Getallen schrijven

Vooral de technische schrijvers onder u verwerken veel getallen in teksten. Er zijn heel wat normen en conventies. Voor de keuze voor getallen in cijfers of in letters, voor cijfers in teksten, voor in woorden schrijven van getallen, en voor weergave van bedragen.

 

 

Cijfers of letters kiezen?

Wanneer schrijf je in een tekst een getal in cijfers, en wanneer in letters?
Er zijn een paar gewoontes. Belangrijk bij de keuze is het leesgemak.

In cijfers:

In technische en in wetenschappelijke teksten schrijft u getallen zo veel mogelijk in cijfers, en deze altijd:

- eenheden en grootheden: 50 km per uur, 1,78 m lang
- niet ronde getallen van meer dan twee cijfers: 647 rollen papier
- getallen van meer dan vijf cijfers: 123456
- breuken: ½
- verwijzingen naar pagina's, noten, figuren: zie figuur 12 op blad 376
- data: 12 maart 1786
- bedragen:
32,50

In woorden:

- getallen beneden de twintig: acht uur later
- tientallen: zo'n tachtig exemplaren
- ronde grote getallen: drieduizend man publiek.

Getallen in cijfers schrijven.

Een groot getal in cijfers kunt u het best in drietallen groeperen, gerekend vanaf de komma:

7 234 768,899 45.

Let op: scheiden met spaties, de komma vervangt de spatie. Punten alleen bij bedragen gebruiken, zie aldaar. De komma: , is het internationaal afgesproken decimaalteken. (ISO 31/0)

Telefoonnummers van meer dan drie cijfers kunt u het beste van achter af in tweetallen groeperen, het netnummer tussen ronde haken.

(0991) 22 77 88       (099) 132 77 88     (NEN 2132)

Telexnummers worden aaneen geschreven.

76543

Bankrekeningnummers worden in drie maal twee en één maal drie cijfers gegroepeerd, met een punt of een spatie er tussen.

10.20.30.444

Gironummers (Postbanknummers) worden aaneengeschreven.

123456

Het procent en breuken komen direct achter het cijfer.

71,8% , 4½

Getallen in woorden schrijven.

Het grote probleem bij de weergave van getallen in woorden is het al dan niet aaneenschrijven.

U moet aaneenschrijven:

- getallen onder de honderd: tweeëndertig, vierentachtig;
- samenstellingen van getallen onder de honderd met: honderd, duizend en honderdduizend: twaalfhonderd, vierhonderdduizend;
- honderdduizend.

Andere getallen mogen niet aaneengeschreven worden:

+ eenentwintigduizend driehonderd acht

Miljoen, miljard en biljoen blijven los:

+ elf miljard vierhonderd eenentwintigduizend zeshonderd dertien

Tussen niet aaneengeschreven getallen mag geen "en":

+ driehonderd dertig
- driehonderd en dertig

Als u toch breuken in woorden schrijft, worden teller en noemer los geschreven:

drie vierde, twee derde.

Combinaties van een geheel getal en een breuk krijgen het voegwoord "en":

drie en twee derde.

Driekwart en anderhalf zijn ingeburgerde uitzonderingen.

 

Een bedrag schrijft u zo:

Het valutateken, bij euro's een spatie, het bedrag in eenheden, de decimaalkomma, het bedrag in twee decimalen:

551,70 , $45,60

Let op: de euro gebruik je precies zoals je de gulden gebruikte: 
dat kost vijf gulden  /  dat kost vijf euro
dat kost je wel een paar guldens  /  dat kost je wel een paar euro's

Dollars en Ponden krijgen geen spaties tussen valutateken en bedrag.

Als het bedrag geen eenheden achter de decimaalkomma kent, dan een liggend streepje. Twee nullen alleen als u met bedragen achter de komma werkt:

551,- , $45,00

Bedragen vanaf tienduizend euro krijgen een punt achter het duizendtal en achter het miljoen, het miljard et cetera:

551.341,60 , 3.551.341,60 , 6.300.551.341,60

 

                          


 mailto:webmaster@ppintaal.nl                                        

© PP in taal 2000-2015     KvK 27146258